Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Cultuurcentrum Deurne, gevestigd aan Martinetplein 1, 5751 KM Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ccdeurne.com
Martinetplein 1, 5751 KM Deurne
0493 38 38 78

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cultuurcentrum Deurne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccmvd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens horen ook foto’s die ook op de website kunnen worden geplaatst. Voor individuele foto’s wordt vooraf toestemming gevraagd. Bij groepsfoto’s is dat ook het geval. Bij weigering neem je niet deel aan de groepsfoto. Bij foto’s van evenementen en activiteiten worden foto’s gemaakt zonder jouw persoonlijke toestemming. Deze hebben veelal als doel het vastleggen van deze bijeenkomsten. De foto’s kunnen worden gebruikt worden voor publiciteit of ondersteuning en het verslag doen van een activiteit of evenement.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cultuurcentrum Deurne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Cultuurcentrum Deurne analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cultuurcentrum Deurne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam – oneindig – voor klantvoering en marketingdoeleinden
– Geslacht – oneindig – voor marketingdoeleinden
 Geboortedatum – oneindig – voor marketingdoeleinden
– Geboorteplaats – oneindig – voor marketingdoeleinden
– Adresgegevens – oneindig – voor klantvoering en marketingdoeleinden
– Telefoonnummer – oneindig – voor klantvoering en marketingdoeleinden
– E-mailadres – oneindig – voor klantvoering en marketingdoeleinden
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website – oneindig – voor marketingdoeleinden
– Bankrekeningnummer – eenmalig – voor klantvoering

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van Cultuurcentrum Deurne. Via de nieuwsbrief ontvang je alle recente informatie en activiteiten van Cultuurcentrum Deurne. Jouw e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die je ontvangt, staat een link waarmee jij je weer kunt afmelden.

Cookies
Cultuurcentrum Deurne gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technisch functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies, die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Een verdere uitleg over cookies en daarmee verband houdende zaken kun je opvragen via info@ccmvd.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cultuurcentrum Deurne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cultuurcentrum Deurne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cultuurcentrum Deurne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ccmvd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cultuurcentrum Deurne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cultuurcentrum Deurne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ccmvd.nl.